Silesia Koi

Karpie koi klasyczne rozmiar od 12 cm do 20 cm

Karpie KOI

1

2

Karpie KOI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Karpie KOI

14

15

16

17

Karpie KOI

18

19

Karpie KOI

20

Karpie KOI

21

22

Karpie KOI

23

Karpie KOI

24

Karpie KOI

25

Karpie KOI

26

Karpie KOI

27

Karpie KOI

28

29

30

Karpie KOI

31

Karpie KOI

32

Karpie KOI

33

Karpie KOI

34

Karpie KOI

35

36

Karpie KOI

37

Karpie KOI

38

Karpie KOI

39

40

41

42

Karpie KOI

43

Karpie KOI

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60